• REWARI-II CAMPUS
  •  RPS INTERNATIONAL SCHOOL, SEC.26,
  • BMG Elegant City, REWARI

KVPY 2016-17

KVPY 2016-17  – 15 (Students)

ANKIT YADAV
S/o Sh. Ramavtar Yadav
Maneser
APURVA YADAV
D/o Sh. Ashok Kumar
Lisan, Rewari
AYUSH
S/o Sh. Arun Kumar
M/Garh
HEMANT KUMAR
S/o Sh. Subhash Chand
Dandma, Dadri
YADAV
S/o Sh. Rampal 
Salarpur
KULDEEP
S/o Sh. Rajpal
Bawania, M/Garh
MUSKAN GUPTA
D/o Sh. Surender
M/Garh
NITISH KUMAR
S/o Sh. Rakesh Kumar
Rewari
PRATEEK YADAV
S/o Sh. Vijendra Singh
Khatan Khera, M/Garh
RAJAT RAO
S/o Sh. Devender Kumar
Dongra Ahir, M/Garh
RITIK HOBRA
S/o Sh. Lakhmir Singh
Rewari
TARUN KUMAR
S/o Sh. Dharambir Singh
Gurawara
VIKASH
S/o Sh. Sudesh Pal
Pota, M/Garh
VIVEK YADAV
S/o Sh. Satenderpal
M/Garh
ANKITA
D/o Sh. Chander Parkash
Lad

A SCHOOL THAT ENABLES STUDENTS TO THINK, LEARN AND DO.

701444