• REWARI-II CAMPUS
  •  RPS INTERNATIONAL SCHOOL, SEC.26,
  • BMG Elegant City, REWARI

NTSE 2020-21

CONGRATULATIONs - 23 STUDENTS GOT SELECTed FOR PHASE-I IN NTSE 2021

NTSE Result 2020-21

Piyush Sheoran
F/Name
Bejender Singh
Daksh
F/Name
Baljeet Singh
Manshu
F/Name
Raghubir Singh
Eshu
F/Name
Sunder
Neha Kumari
F/Name
Rampal
Pritam
F/NAME
Subhash Chand
Saurav Gaur
F/Name
Rakesh Kumar
Anisha
F/Name
Ramchander
 
Devesh
F/Name
Ram Singh
Sanju Yadav
F/Name
Ajay Kumar
Shaurya
F/Name
Rajbir
Reya
F/NAME
Sarvejeet
Shankar
F/Name
Nityanand
Paras
F/Name
Hansraj
Tanu
F/Name
Krishan Kumar
Saurabh Yadav
F/Name 
Sukhvir
Tanu Kumari
F/Name
Pritam Singh
Nishant
F/NAME
Babulal Jotriwal
Keshav
F/Name
Dinesh Kumar
AMAN
F/Name
Manoj Kumar
Komal Yadav
F/Name
Rohit Yadav
 
Harsh Gupta
F/Name
Rajender Prasad
 
Aditya Yadav
F/Name
Rohit Yadav
 

A SCHOOL THAT ENABLES STUDENTS TO THINK, LEARN AND DO.

740033